Algemene (leverings)voorwaarden Huitenga slaapwoonwinkel


Huitenga slaapwoonwinkel is CBW-erkend:

Dit betekent voor u als consument:
1- Aanbetalingsgarantie
2- Productgarantie van 3 jaar
3- Onpartijdige klachtafhandeling

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Met de vernoeming van Huitenga slaapwoonwinkel wordt in dit document verwezen naar Huitenga slaapwoonwinkel ingeschreven bij de KvK te Alkmaar onder inschrijvingsnr. 37074910 als Huitenga's textielbedrijf en woninginrichting BV
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Huitenga slaapwoonwinkel als leverancier van producten optreedt.
1.3 Huitenga slaapwoonwinkel aanvaardt geen enkel voorbehoud bij bestellingen door de wederpartij (hierna te noemen: de afnemer).
1.4 Huitenga slaapwoonwinkel behoudt zich het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De afnemer erkent dat Huitenga slaapwoonwinkel bevoegd is deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en aanvaardt gebonden te zijn aan aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden. In geval van een inhoudelijke wijziging van de Algemene Voorwaarden zal Huitenga slaapwoonwinkel alle gebruikers per e-mail hiervan op de hoogte stellen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden meezenden.

2. Prijzen

2.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten, druk- en zetfouten en duidelijke prijsafwijkingen van de geldende marktprijzen.
2.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW.
2.3 Alle prijzen zijn exclusief de eventuele verzendkosten.
2.4 Een aanbieding van Huitenga slaapwoonwinkel wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Huitenga slaapwoonwinkel heeft het recht de overeenkomst te ontbinden.
2.5 Alhoewel Huitenga slaapwoonwinkel de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen aanbieder en de afnemer kan (gaan) duiden, kan de afnemer hieraan nimmer enig gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etcetera gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

3. Levering

3.1 Levering alleen binnen de aangegeven zones.
3.2 Waaronder begrepen kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de afnemer hiervan op de hoogte gesteld worden en zal het overgemaakte bedrag teruggestort worden.
3.3 Waaronder begrepen zal de levering binnen 5 werkdagen initiëren, maar is tevens gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Huitenga slaapwoonwinkel gedragen.
3.4 Levering geschiedt enkel aan personen van 16 jaar of ouder.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Huitenga slaapwoonwinkel is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door aankoop en/of gebruik van geleverde producten.
4.2 Huitenga slaapwoonwinkel is niet aansprakelijk voor schade toegebracht tijdens verzending van de geleverde producten.
4.3 De termijn genoemd bij 4.3 geldt als een indicatie en niet als fatale termijn Huitenga slaapwoonwinkel is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van deze levertijd.

5. Ruilen

5.1 Ruilen is slechts mogelijk als het geleverde product in originele staat is en het geleverde product binnen 5 werkdagen na levering weer in bezit van Huitenga slaapwoonwinkel is.
5.2 Kosten die voortvloeien uit een gewenste ruil (bijvoorbeeld verzendkosten) worden gedragen Huitenga slaapwoonwinkel mits de waarde van het nieuwe product product in evenwicht is met het oorspronkelijk aangeschafte product.

6. Verzendkosten

6.1 Huitenga slaapwoonwinkel berekent de verzendkosten per bestelling. De kosten zijn afhankelijk van het soort en aantal producten en zijn te vinden op deze website.

7. Reclame (garantie)

8.1 De afnemer is verplicht terstond na levering, de geleverde goederen grondig te inspecteren op gebreken en, bij aanwezigheid daarvan, Huitenga slaapwoonwinkel per ommegaande hier schriftelijk van op de hoogte te stellen. Indien de afnemer niet binnen vijf dagen na de dag van levering Huitenga slaapwoonwinkel wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt de afnemer geacht met de staat waarin de goederen zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

8. Schadevergoeding

8.1 Huitenga slaapwoonwinkel kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen en daarbij zal haar aansprakelijk in waarde nooit die van de verkoopprijs te boven gaan.
8.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Huitenga slaapwoonwinkel komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, het niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etcetera.

9. Annuleren van orders

9.1 Het kosteloos annuleren van een door ons bevestigde order is alleen mogelijk binnen 24 uur. Over bevestigde orders die aldus binnen 48 uur geannuleerd moeten worden is de afnemer een direct opeisbare vergoeding verschuldigd van 10% van de oorspronkelijke koopprijs, inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
9.2 Indien de bij 4.3 genoemde termijn met meer dan twee weken overschreden wordt heeft de afnemer de mogelijkheid de order kosteloos te annuleren. De afnemer dient echter altijd schriftelijk aan te geven dat de order geannuleerd moet worden.

10. Betaling

10.1 Betaling vindt contant bij aflevering/ afhalen plaats, IDeal, PayPal, V-Pay, Creditcard of door middel van vooruitbetaling via bank of middels remboursement. Dit tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Huitenga slaapwoonwinkel is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde bedrag niet door haar is ontvangen, aan de afnemer een rente van 1% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden. Huitenga slaapwoonwinkel is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de afnemer alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de verzuimde betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. Voor het in verzuim stellen van de afnemer is Huitenga slaapwoonwinkel gerechtigd de werkelijke kosten in rekening te brengen, te verhogen met een redelijk bedrag aan kantoorkosten.

Huitenga slaapwoonwinkel
Dorpsstraat 69-73
1901 EJ Castricum
klantenservice@huitenga.nl
telefoon : (0251) 652435 of (0251) 671953